Schoolorganisatie


De Stichting Haagse Chinese School is een non-profit onderwijsorganisatie, die reeds in de jaren 90 als stichting in de Kamer van Koophandel in Den Haag werd geregistreerd. Sinds de oprichting van de stichting hebben de toenmalige bestuursleden naast hun eigen drukke baan zich enorm beijverd en veel werk verricht om de belangen van de stichting te behartigen en haar doelstellingen na te streven. Dankzij hun vrijwillige en onbaatzuchtige inzet voor het Chinese taalonderwijs hebben er in de loop der jaren veel Chinese kinderen enorm profijt van gekregen.

Naast lesgeld van leerlingen en ouders werd de Stichting Haagse Chinese School in de loop der jaren financieel ondersteund door giften en donaties van talrijke Chinese organisaties en verenigingen. Doch deze inkomsten waren slechts toereikend om de huur van het schoolgebouw, kosten voor het lesmateriaal en andere bijkomende uitgaven te bekostigen en aan docenten werd niet meer dan symbolisch een gering bedrag bij wijze van reisvergoeding toegekend. Hierbij willen wij nogmaals onze enorme dank uitspreken aan alle docenten die gedurende zoveel jaren op onbaatzuchtige wijze hebben gedoceerd en zich voor de leerlingen hebben ingezet!

Mocht u zich willen aansluiten bij onze teams van bestuursleden, direktieleden, docenten of vrijwilligers, dan kunt u telefonisch, schriftelijk of via e-mail contact met ons opnemen. Of, indien u zich geen tijd vrij kunt maken om één van bovengenoemde funkties te vervullen, overweeg ons dan financieel te steunen met uw giften, uw gedoneerde geldbedragen zijn aftrekbaar bij de aangifte van uw inkomstenbelasting.

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI):
M.i.v. 1 januari 2009 is onze stichting door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Degenen die vanaf 1 januari 2009 aan onze stichting doneren, zullen van ons een kwitantie ontvangen, waarmee zij hun gedoneerde geldbedragen aftrekbaar kunnen stellen bij de aangifte van hun inkomstenbelasting. Zie voor meer informatie: Aftrekken van periodieke giften
De volgende webpagina vermeldt onze stichting als een erkende ANBI: ANBI opzoeken

Naam van de instelling en RSIN nummer
Stichting Haagse Chinese School
RSIN: 801533405

Het postadres:
Laan van der Kroft 16, 2552 HZ Den Haag

Het bezoekadres:
Bezuidenhoutseweg 40, 2594 AW Den Haag

De statutaire doelstelling van de Stichting Haagse Chinese School:
Het bevorderen van het integratieproces van de Chinese gemeenschap in de Nederlandse samenleving. Het bevorderen van de culturele uitwisseling tussen het Nederlandse volk en de hier woonachtige Chinese gemeenschap. Het verkleinen van de generatiekloof tussen Chinese ouders en hun kinderen.

Visie:
Het oprichten en in stand houden van een school voor onderwijs in de Chinese taal (Mandarijns en Kantonees) en cultuur. Het geven van Nederlandse bijlessen aan Chinese kinderen en hun ouders met taalachterstand.

Het bestuur van de Stichting Haagse Chinese School:
Kwok Chiu Wan (Voorzitter)
Chi Fai Cheung (Secretaris)
Wai Fong Chan-Yiu (Penningmeester)
Yuk Sim Wong-Lee (Algemeen bestuurslid)
Jianwei Wang (Algemeen bestuurslid)

Het Beloningsbeleid:
Er zijn geen betaalde krachten in dienst van de Stichting.

De jaarrekening van 2015:
Hier kunt u de jaarrekening 2015 downloaden: Download

De jaarrekening van 2016:
Hier kunt u de jaarrekening 2016 downloaden: Download

De jaarrekening van 2017:
Hier kunt u de jaarrekening 2017 downloaden: Download

De jaarrekening van 2018:
Hier kunt u de jaarrekening 2018 downloaden: Download

De jaarrekening van 2019:
Hier kunt u de jaarrekening 2019 downloaden: Download

De jaarrekening van 2020:
Hier kunt u de jaarrekening 2020 downloaden: Download

De jaarrekening van 2021:
Hier kunt u de jaarrekening 2021 downloaden: Download

De jaarrekening van 2022:
Hier kunt u de jaarrekening 2022 downloaden: Download

De jaarrekening van 2023:
Hier kunt u de jaarrekening 2023 downloaden: Download

Dankbetuiging:

De heer Hadi Surya uit Indonesië heeft 7.500 euro op 1 september 2009 aan onze stichting gedoneerd.